694 478 125

Diagnoza psychologiczna osób dorosłych

 

Rodzaj badania

Opis badania

Stosowane narzędzia diagnostyczne

Czas trwania badania

Cena z omówieniem wyników

Cena za pisemną opinię (opcjonalnie)

Pierwsza wizyta diagnostyczna (dotyczy wszystkich badań poza wywiadem SCID-5-PD) Zebranie wywiadu i dobór odpowiednich kwes-tionariuszy lub testów psychologicznych w zale-żności od zgłaszanych trudności lub ewentu-alnych zaleceń lekarza psychiatry; badanie sta-nowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychia-try przed postawieniem diagnozy psychiatrycznej Wywiad 50 min 150 zł (omówienie po wykonaniu badań) nie dotyczy
Druga wizyta diagnostyczna Pogłębienie wywiadu w przypadku takiego zale-cenia Wywiad 50 min 150 zł (omówienie po wykonaniu badań) nie dotyczy
Diagnoza osobowości Umożliwia lepsze poznanie siebie – w tym swo-ich mocnych stron; pozwala także określić mo-żliwe obszary do pracy terapeutycznej Inwentarz Osobowości NEO-PI-R 35-45 min 250 150
Lista Przymiotnikowa (ACL) 35-45 min 250 150
Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS) 15-20 min 150 150
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 (MMPI®-2) 90-120 min 500 200
Diagnoza zaburzeń osobowości Pozwala zidentyfikować utrwalone, nieelastycz-ne wzorce myśli, emocji i zachowań dominujące u danej osoby oraz powodujących u niej znacz-ne cierpienie lub utrudnienie w codziennym funk-cjonowaniu; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychiatry przed postawieniem diagno-zy psychiatrycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID-5-PD) 150-180 min 500 zł (pierwsza wizyta diag-nostyczna w cenie) 150
Diagnoza zaburzeń lękowych Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) i Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych (SOZL) 35-45 min 250 150
Diagnoza depresji Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD) i (bezpłatnie) Skala Depresji Hamiltona (HAMD) 35-45 min 250 150
Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z nim Pozwala określić doświadczany poziom stresu i style radzenia sobie z nim oraz obszary do pracy terapeutycznej Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skala do Pomiaru Typu D (DS14) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) 35-45 min 250 150
Diagnoza temperamentu Pozwala określić sposób (a nie treść) zachowa-nia, np. potrzebę dostarczania sobie silnych wra-żeń, szybkość reagowania na różne sytuacje itp. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej (FCZ-KT(R)) 15-20 min 150 150
Diagnoza impulsywności i skłonności do ryzyka Badanie tendencji do działania bez namysłu i po-dejmowania ryzykownych decyzji; pozwala okre-ślić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Impulsywności (IVE) 15-20 min 150 150
Diagnoza inteligencji emocjonalnej Pozwala określić umiejętności oraz subiektywne przekonania co do nich w zakresie m.in.: rozpoz-nawania emocji, rozumienia ich oraz kontrolo-wania; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE), Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T), Test Rozumienia Emocji (TRE) 90-120 min 350 150
Diagnoza kompetencji społecznych Badanie umiejętności wpływających na skutecz-ność funkcjonowania w różnych sytuacjach spo-łecznych; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS) 35-45 min 250 150
Diagnoza poczucia sensu życia Badanie satysfakcji z życia i trudności egzysten-cjalnych; przydatne również jako uzupełnienie diagnozy depresji; pozwala określić możliwe ob-szary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ) 15-20 min 150 150
Diagnoza samooceny Pozwala określić możliwe obszary do pracy te-rapeutycznej Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) i Skala Samooceny (SES) 20-30 min 200 150
Diagnoza inteligencji Pozwala lepiej poznać swoje możliwości intelek-tualne, co może być przydatne np. w doradztwie zawodowym Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3) 35-45 min 250 150
Diagnoza neuropsychologiczna Zestaw testów neuropsychologicznych mierzą-cych różne aspekty funkcjonowania poznawcze-go, w tym podstawowe funkcje: wykonawcze, językowe i wzrokowe Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Rysowania Zegara – bezpłatnie, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) – bezpłatnie, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT) 80-90 min 400 200
Diagnoza pary Pozwala określić relacje i możliwe obszary do pracy terapeutycznej w związku romantycznym Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP), Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) 50-60 min 250 150
Diagnoza rodziny Pozwala określić relacje z rodziną pochodzenia i możliwe obszary do pracy terapeutycznej u oso-by badanej Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC), Skale Oceny Rodziny (SOR), Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) 90-120 min 350 150
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychia-trycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Odpowiednie kwestionariusze w zależności od danych z wywiadu różny 250 150
Diagnoza preferencji zawodowych, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o narzędzia sprawdzające predyspozycje osobo-wościowe, kompetencje i rozmowę z psycholo-giem; celem jest profesjonalne przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, ta-lentami i zainteresowaniami W zależności od danych z wywiadu, np.: ACL, PROKOS, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP), CISS 70-80 min 300 150
Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności Odpowiednie kwestionariusze lub testy psychologiczne w zależności od danych z wywiadu różny 400-800 zł w cenie

Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież


Nazwa Opis Co m.in obejmuje badanie? Zakres wieku Cennik klient do 3 spotkań diagnostycznych wraz z omówieniem Cennik za spotkanie do 50 minut poza standardowym czasem do 3 konsultacji diagnostycznych uwzględnionych w cenniku klienta za usługę* Cena za pisemną opinię psychologiczną psychologa-diagnosty po badaniu, raport diagnostyczny
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 100 100
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 100 100
Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego dziecka Wykorzystywany m.in przesiewowo jako wskazanie do dalszej diagnostyki zaburzeń integracji sensorycznej dziecka Wywiad, narzędzie kwestionariuszowe 150   100
Skala KompOs - Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150   100
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży(7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 100 100
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200   100