694 478 125

Specjalistyczne Centrum Terapii GEDEON MEDICA
05-501 Piaseczno, ul. Anny Jagiellonki 6a
Telefon kontaktowy 532 609 527

Oddział stacjonarny z całodobową opieką umiejscowiony jest  w luksusowym  pensjonacie w malowniczej miejscowości Zalesie Dolne, otoczonym lasami. Pokoje ze względu na bezpieczeństwo i program terapeutyczny są dwuosobowe, trzyosobowe z łazienkami. Pensjonariusze mogą korzystać z części wspólnych, takich jak: sale terapeutyczne, pokoje konsultacyjne, jadalnia, kuchnia z możliwością przygotowania posiłków w ramach zajęć z dietetykiem.  Na zewnątrz budynku pensjonariusze mogą relaksować się w przestronnym ogrodzie.


Kwalifikacja do oddziału dziennego/całodobowego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z kompleksowej a jednocześnie zindywidualizowanej oferty leczenia w ramach programu ośrodka GEDEON MEDICA osoby w wieku 15-60 r.ż:

1)  z diagnozą zaburzeń psychicznych
z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem;
zaburzeniami osobowości;
zaburzeniami nastroju (np. depresja, dystymia);
z zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi (np. zaburzenia odżywiania) oraz zaburzeniami spektrum autyzmu, np. Zespól Aspergera.

2) bez postawionej diagnozy klinicznej, które:
doświadczają trudności w relacjach rodzinnych;
mają problemy w komunikowaniu się z innymi ludźmi (są wycofane, nieśmiałe, z niską samooceną) w środowisku zawodowym czy towarzyskim;
odczuwają bezradność, samotność czy doświadczają poczucia winy lub poczucia utraty sensu życia;
mają trudności w rozwiązywaniu kryzysów życiowych;
mają trudności z radzeniem sobie ze stratą (np. bliskich osób, utratą pracy);
nie radzą sobie w sytuacjach stresogennych i doświadczają utrwalonych dolegliwości somatycznych;
zgłaszają bolesne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorastania (uzależnienia, przemoc w rodzinie);
zmagają się z problemem zachowań autodestrukcyjnych, z labilnością nastroju i pustką emocjonalną
odbyły hospitalizację i mają trudności w powrocie do codziennego funkcjonowania po pobycie w oddziale stacjonarnym.
Kwalifikacja osób z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa, zespół kompulsywnego objadania się, ortoreksja, diabulimia, itd)
Warunek konieczny to BMI  ≥ 13,5 oraz względnie stabilny stan somatyczny.
Przeciwwskazaniem kwalifikacji do ośrodka jest stwierdzenie współistnienia poważnych chorób somatycznych, występowanie aktywnego zespołu uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji uzależniających (okres abstynencji co najmniej 6 miesięcy), organiczne uszkodzenie OUN, nieskorygowane znaczne upośledzenie wzroku i słuchu.

UWAGA! Nie zostaną zakwalifikowane osoby zaangażowane jako strona w postępowanie o charakterze prawnym, które jest w toku.
Kwalifikacja do ośrodka polega na standardowym badaniu psychiatrycznym, fizykalnym i psychoterapeutycznym prowadzonym przez lekarza psychiatrę i lekarza internistę. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pacjent zapoznaje się z regulaminem ośrodka i kontraktem żywieniowym dla osób z zaburzeniami odżywiania.

PERSONEL I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Personel obejmuje: lekarzy psychiatrów, internistów, psychoterapeutów certyfikowanych lub w trakcie certyfikacji, psychologów, dietetyków oraz pielęgniarki i personel pomocniczy.


Oferta terapeutyczna ośrodka jest osadzona organizacyjnie w społeczności terapeutycznej, którą reprezentuje 2-osobowy samorząd zmieniający się co tydzień. Do jego zadań należy kierowanie życiem w pensjonacie, pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i konfliktów, prowadzenie zajęć odbywających się bez udziału terapeutów (np. pobudki  porannej, organizowanie czasu wolnego) .

Na cotygodniowych spotkaniach nasi pacjenci mają możliwość uzyskania informacji zwrotnych od innych uczestników społeczności oraz personelu leczącego, dotyczących aktualnego funkcjonowania, co wyraża się w symbolicznych nominacjach do np. tzw. tytułu mistrza współpracy, życzliwości czy koleżeństwa itp.        
Czas w ciągu dnia jest wypełniony szeroką gamą zajęć terapeutycznych, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, ponieważ stanowią one zasadniczy element leczenia. Praca w ośrodku wymaga przestrzegania regulaminu praw i obowiązków związanego z procesem i celami terapii.

Przez okres pierwsze tygodnia pobytu nasi pacjenci nie otrzymują przepustek , ale może przyjechać najbliższa rodzina w odwiedziny. Jest to okres adaptacyjny, który pozwala nam na wstępną ocenę stanu psychicznego i somatycznego z oceną ryzyka. Po tym okresie pozostaje możliwość wyjazdu na weekendowe „treningi domowe”. Osoby z zaburzeniami odżywiania podpisują kontrakt terapeutyczny.
Pobyt w oddziale całodobowym trwa od min. 4 do12 tygodni z możliwością przedłużenia terapii jeśli jest to wskazane terapeutycznie. Po wypisaniu w ośrodku prowadzona jest opieka follow-up z grupą wsparcia.


Oferta leczenia żywieniowego

,, Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”
L. L. Pauling- laureat nagrody Nobla


Terapia  dietetyczna w zaburzeniach odżywiania obejmuję:

 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego (zapoznanie się z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi osoby chorej i jej rodziny, historią zmian masy ciała, obecnym i wcześniejszym sposobem żywienia, rytuałami związanymi z jedzeniem, komponowaniem posiłków, sposobami ograniczenia posiłków)
 • oszacowanie aktualnego zapotrzebowania na energię, składniki mineralne i witaminy
 • określenie aktywności fizycznej
 • edukacja i rozwianie błędnych przekonań co do żywności chorych oraz ich rodzin (warsztaty z zakresu zasad żywienia)
 • ułożenie indywidualnego planu dietetycznego zgodnego z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze; plan dietetyczny dostosowany będzie do preferencji żywieniowych pacjenta (m.in. wegetarianizm)
 • omówienie funkcji jedzenia- m.in.  jak jedzenie wpływa na relację towarzyskie, okazywanie uczuć
 • wspólne spożywanie posiłków- nauka określania wielkości porcji
 • wspólne zakupy, przygotowywanie posiłków i wyjścia do ulubionych restauracji- nauka i wspieranie chorych a także  ich rodzin w dokonywaniu odpowiedniego wyboru żywności, przezwyciężenie tzw. strachów żywieniowych
 • warsztaty dietetyczne dla rodzin w ramach Modelu Maudsley, celem przygotowania najbliższych do skutecznego zaangażowania się w proces zdrowienia pacjenta


Rehabilitacja żywieniowa dla osób z zaburzeniami odżywiania czy objawami zaburzeń odżywiania

Kontrakt dla osób chorych na zaburzenia odżywiania (z BMI przy przyjęciu ≥ 13,5)

Celem rehabilitacji żywieniowej jest nabycie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uzyskanie BMI w granicach  18,5 – 24.9 kg/m2.Wspólne posiłki są obowiązkową częścią planu dnia. Pacjenci zobowiązani są do spożywania wszystkich pięciu posiłków (śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji)  w stołówce przy wspólnym stole oraz zaniechaniu spożywania jedzenia poza stołówką. W początkowym okresie leczenia otrzymuje posiłki z  niższą wartością kaloryczną , okreslaną indywidualnie ,ze względu na zagrożenie zespołem realimentacyjnym. Lekarz żywieniowiec w porozumieniu z dietetykiem decydują o zastosowaniu mniej lub bardziej intensywnej realimentacji, tym niemniej w procesie terapeutycznym kaloryczność diety bywa z pacjentem negocjowana. Możliwe jest, także, wzmocnienie diety poprzez zastosowanie płynnych odżywek.  Pacjenci z BMI poniżej 18,5 są zobowiązani do systematycznych przyrostów wagi ciała, które tygodniowo będą wynosić od 0,5 kg do 1kg tygodniowo.


UWAGA!
W ośrodku obowiązuje zakaz objadania się i używania środków przeczyszczających i moczopędnych oraz zakaz zachowań autodestrukcyjnych (np. samouszkadzania się ).
 
Psychoterapia w Centrum Terapii jest integratywna , ponieważ czerpie z podejść popartych naukowo (poznawczo-behawioralne, dialektyczno-behawioralne, psychodynamiczne, interpersonalne, humanistyczne, itd).


Formy psychoterapii

Wywiad motywujący
Jest to skuteczne oddziaływanie terapeutyczne w początkowej fazie leczenia, ukierunkowane na poprawę motywacji, świadomości i wglądu w chorobę.
Psychoterapia indywidualna – dzięki więzi między pacjentem a terapeutą, możliwe jest odreagowanie emocjonalne, uczenie się oraz wypracowanie postawy wglądowej – 1h  w tygodniu.

Psychoterapia grupowa – w grupie pacjent, poprzez interakcje z innymi pacjentami oraz poprzez modelowanie ze strony terapeuty, ma okazję aktywnie omawiać swoje problemy oraz podejmować nowe zachowania- trzy 2h posiedzenia grupowe.


Psychodrama biograficzna i reparacyjna -  proste scenki psychodramatyczne (granie ról przez pacjentów), jak i rozbudowane sceny psychodramy typu Moreno. Bardzo pomocna metoda w reperacji traumy- dwie po  2h sesja.

Psychorysunek – przy pomocy kredek, farb i plasteliny pacjenci wypowiadają się na zadany temat, który odnosi się do problemów z przeszłości lub trudności w aktualnym funkcjonowaniu – jedna 2h sesja tygodniowo.


Muzykoterapia - składa się z części receptywnej, polegającej na słuchaniu utworów muzycznych i aktywnej, polegającej na graniu na prostych instrumentach- jedna 2h sesja tygodniowo.

Choreoterapia - praca z ciałem – opiera się na różnorodnych formach ekspresji ruchowej z towarzyszącym rytmem i muzyką; celem jest wypracowanie umiejętności wpływania na rozluźnienie i relaksację ciała i jego akceptację.

Psychoedukacja – pogadanka o charakterze warsztatu prowadzona przez terapeutę. Dostarcza pacjentom wiedzy dotyczącej etiologii i patogenezy zaburzeń odżywiania oraz dietetyki.

Terapia obrazu ciała (Body Image) - program opiera się na założeniu, że osoby mające negatywne wyobrażenie o własnym ciele lub jego elementach oraz negatywne osobiste relacje z własnym ciałem są poddawane silnej autokrytyce prowadzącej do obniżonego nastroju, poczucia nieatrakcyjności i w skrajnych przypadkach do obsesji dotyczącej własnego ciała. Przedłużający się stan zniekształconej percepcji własnego ciała prowadzić może do choroby lub podtrzymywać jej objawy. Jest to model terapii krótkoterminowej, składający się z 12-tu 60-minutowych sesji terapeutycznych prowadzonych w koterapii przez psychoterapeutów w dominującym nurcie poznawczo-behawioralnym .  W trakcie pierwszych spotkań ustala się, jakie zniekształcenia ma pacjent. Następnie analizie poddawane są myśli wyzwalające, przekonania, założenia i sądy oraz konsekwencje idące za takimi myślami. Zarys programu obejmuje wstęp do treningów, zmianę dotychczasowych nawyków utrudniających akceptację siebie, nauczenie się technik pomagających wypracować postawy nie oceniające, urealnianie zniekształconego obrazu siebie poprzez wykonanie obrysu konturu swojego ciała, dyskusję na temat wpływu mediów. Do technik stosowanych w tej terapii należą: karty pracy, dziennik obrazu ciała, ekspresyjne pisanie oraz ustalanie osobistych planów dotyczących zmian – 1 sesja 2h w tygodniu

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)
TSP dotyczy złożonych procesów poznania społecznego (percepcja emocji, styl atrybucji, teoria umysłu). Natomiast TN polega na metapoznawczej pracy skupiającej się na terapii deficytów przetwarzania informacji oraz usprawnianiu procesów poznawczych.

Farmakoterapia
Zastosowanie farmakoterapii wchodzi  w skład kompleksowego postępowania leczniczego uwzględniającego: rehabilitację żywieniową dla osób z zaburzeniami odżywiania z profilaktyką zespołu realimentacyjnego, monitorowanie stanu somatycznego z uwzględnieniem postępowania medycznego (dla wszystkich pacjentów) oraz na leczenie współistniejących zaburzeń psychicznych.

Atuty Specjalistycznego Centrum Terapii GEDEON MEDICA

 • humanizm w podejściu do pacjentów
 • kompleksowość oferty diagnostyczno-terapeutycznej
 • indywidualne podejście
 • wysoki profesjonalizm kadry
 • wysoki standard pensjonatu

Pozostałe zajęcia

Zajęcia artterapeutyczne
Arteterapia to forma pracy terapeutycznej wspierająca proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomagająca radzić sobie z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”.

Lepienie z gliny
Zachęcamy do rozwijania artystycznych umiejętności. Własnoręcznie wykonane fantazyjne wazony, awangardowe naczynia czy delikatne filiżanki zachwycą wszystkich swoją niepowtarzalną formą i oryginalnym kształtem.

Relaksacja
Trening autogenny Schultza
- zestaw ćwiczeń relaksacyjnych, skonstruowanych przez Johannesa Schultza w latach 50-tych XX wieku. Efektem poprawnego wykonania tego treningu jest pełen relaks i odprężenie ciała.

Relaksacja mięśni Jacobsona -  technika opracowana w latach 30-tych dwudziestego wieku przez Edmunda Jacobsona. Bazuje ona na założeniu, że odprężenie psychiczne powinno naturalnie wynikać z odprężenia fizycznego. Jest podejściem do zarządzania stresem, umożliwiającym naukę naturalnego doznawania głębokiego odprężenia pod postacią redukcji lęku i napięcia mięśniowego.