694 478 125

SPECJALISTYCZNY PROGRAM ODCHUDZANIA (SPO)
‘HAPPY BODY-HAPPY MIND’

 

Cele:

 • znaczna redukcja masy ciała
 • poprawa nawyków żywieniowych
 • poprawa mechanizmów ‘zdrowego’ radzenia sobie ze stresem
 • praca nad obrazem własnego ciała
 • praca nad samoakceptacją
 • praca nad wprowadzeniem prozdrowotnego stylu życia
 • leczenie uzależnienia od nikotyny

 

Oferta obejmuje:

 • konsultację specjalistyczne (opieka internistyczna, psychologiczna, psychiatryczna) z diagnostyką laboratoryjną i internistyczną
 • terapię indywidualną z psychoterapeutą
 • terapię behawioralną ukierunkowaną na zmianę nawyków żywieniowych 
 • treningi społecznego poznania (praca nad emocjami), treningi neuropoznania
 • choreoterapię
 • muzykoterapię
 • trening personalny
 • oddziaływania grupowe z dietetykiem klinicznym
 • konsultację indywidualne z dietetykiem klinicznym
 • specjalistyczny program zarządzania stresem

 

Zapraszamy osoby nie tylko walczące z nadwagą, ale :

 • zapracowane, 
 • zestresowane,
 • „zajadające problemy”,
 • zmęczone rutyną życia, 
 • depresyjne, 
 • wylęknione, z niskim poczuciem własnej wartości,
 • z zaburzonym snem, 
 • z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymu (np. kompulsywne objadanie), 
 • w sidłach diet
 • niezadowolone z siebie i ze swojej figury, 
 • zmęczone,
 • samotne,
 • w kryzysie życiowym, 
 • walczące z nadwagą,
 • w sidłach nikotynizmu,
 • w sidłach własnych myśli (np. obsesje i kompulsje)
 • z problemami relacyjnymi, komunikacji społecznej

 

Zapraszamy do Specjalistycznego Centrum Terapii GEDEON MEDICA  po radość i zdrowie 
 z ‘HAPPY BODY-HAPPY MIND’

SPO to coś więcej niż  SPA to profesjonalne połączenie oddziaływań terapeutycznych i medycznych na PSYCHE i SOMA gwarantujących nie tylko odpoczynek a ZDROWIE!
  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zespół Specjalistów GEDEON MEDICA  


ZAPISY JUŻ TERAZ

694 478 125

Specialised slimming programme (SSP)
‘Happy body-happy mind’


Goals:

 

 • significant reduction in body weight
 • improving eating habits
 • improving te mechanisms for ‘healthy’ stress management
 • working on an image of own body
 • working on self-acceptacion
 • working on introducing a healthy lifestyle
 • treatment of nicotine dependence


Our offer includes:

 

 • specialist consultations (internal medicine, psychology, psychiatry) with laboratory and internal medicine diagnostics
 • individual therapy with psychotherapist
 • behavioural therapy aimed at changing eating habits
 • trainings of social cognition (working on emotions), trainings of neuroprecognition
 • choreotherapy
 • music therapy
 • personal training
 • group interactions with clinical nutritionist
 • individual consultation with a clnical nutritionist
 • a specialised stress management programme


We invite people not only fighting overweight , but also:

 

 • overworked
 • stressed
 • „eating their problems”
 • Tired of the routine of life
 • Depressed
 • Frightened, with a low self-esteem
 • Having sleeping problems
 • With wrong eating habits (e.g. compulsive overeating)
 • In dietary traps
 • Dissatisfied with oneself and one’s figure
 • Tired
 • Lonely
 • In their life crisis
 • Fighting overweight
 • In nicotine traps
 • In their own mind traps (e.g. obsessions and compulsions)
 • With social probems


We invite you to the GEDEON MEDICA Special Therapy Centre for joy and health with „HAPPY BODY-HAPPY MIND”
SSP is something more than just a SPA – it is a proffesional combination o therapeutic and medial effects on PSYCHE and SOMA, whch guarantee not only rest but also HEALTH!

WE CORDIALLY INVITE YOU!
GEDEON MEDICA team of specialsts

 

Book NOW

+48 694 478 125